ด.ญ.จิดาภา ศรีลัดดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เลขที่ 22 โรงเรียนถาวรานุกูล

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่ 5 ผลสำเร็จ

บทที่ 4 วิธีการใช้โปรแกรม


จากรูปกดเลือก Greeting Card แล้วคลิก Next


จากรูปให้กดเลือกรูป แล้วกด Next


จากรูปให้คลิกที่ Add Photos

จากรูปให้คลิกเลือกรูป


จากรูปให้คลิก Next


จากรูปให้คลิก Edit

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่ 3 การติดตั้งโปรแกรม


จากรูปให้ดับเบิ้ลคลิกที่โปรแกรม PhotoCollageMax


จากรูปคลิกที่ที่ Next

จากรูปคลิกที่ I Agree


จากรูปคลิกที่ Next

จากรูปคลิกที่ Install


จากรูปคลิกที่ Finish

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555

บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

จากเว็บไซต์ http://www.photocollagemax.com/


 • Select a template from dozens of examples or just use a blank page to start your collage making project.


 • Drag or drop your favorite photos into this page. Embellish them with frames, masks, cliparts and backgrounds as you wish.


 • Resize or reposition any layer to anywhere you want in this project, to make it to be the perfect and unique layout. • Finely designed templates for all kinds of occasions
  • A wide range of templates for birthday, wedding, holidays and other special days in life are all gathered in.
  • Apply Photo Wall to display your unique looks or for formal use such as building Contact Sheet.
  • Templates for creating precious greeting cards are also available and easy to handle for customization.
  • Calendar templates are provided as well to assist you to make unique calendars.

  Built-in backgrounds, frames, cliparts make your collages the most unique ones
  • Apply or change background of a collage project with built-in patterns or your own pictures.
  • Drop shadow for your photo, or decorate it with plenty of lovely frames and masks.
  • A large array of clipart images which match any occasion are given to make your collages more special.
  • You can also add a shape into your photo collage.
   Easily manage collages, photos, layers, shadows, size or position, personalize your works
   • Change the size or orientation of your collages for different purposes, such as email or print.
   • Crop, rotate, move or zoom your photos.
   • Change the color, shape, opacity of the shadow.
   • Drag a layer to anywhere you want in a collage project.
   • Add text and you can choose text font, font size, color, graphics, background color and so on

  Save your collage, print it or share it with family and friends
  • Save your collage as a picture in one of these formats, .jpg, .png, .tif, .gif, .bmp.
  • Set your finished collage work as the wallpaper for your computer.
  • With the help of Print Preview settings, directly print your collage in perfection.
  • Email your collages to family and friends, share them on Facebook, MySpace or blog.

  วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

  บทที่ 1

               ข้าพเจ้าชื่อ ด.ญ.จิดาภา ศรีลัดดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เลขที่ 22 โรงเรียนถาวรานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
              กำลังศึกษาทฤษฏีความรู้(Theory of knowlang : TOK) มีประเด็นความรู้ที่สนใจคือ โปรแกรมPhoto Collage Max 2.0 มีความสมารถในการตกแต่งกรอบรูปภาพ จึงตั้งประเด็นศึกษาว่า "จะใช้โปรแกรม Photo Collage Max 2.0 ตกแต่งกรอบรูปภาพได้อย่างไร? "
              การศึกษาหาความรู้โดยละเอียดได้กระทำดังนี้
              1.จากอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.photocollagemax.com
              2.จากเว็บไซต์ http://download.cnet.com/Photo-Collage-Max/3000-12511_4-11818067.html
              ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาครั้งนี้คือ
             สามารถนำไปใช้ในการ ตกแต่งกรอบรูปภาพ จริงอย่างที่ได้ตั้งประเด็นศึกษาไว้
                              
                                                                                              ด.ญ.จิดาภา ศรีลัดดา
                                                                                       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10

  วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

  ปัญหาการใช้ Photo Collage Max 2.0

  ข้าพเจ้าจะใช้โปรแกรม Photo Collage Max 2.0 โปรแกรมนี้จะช่วยให้เราสามารถตกแต่งรูปของเราได้ อย่างไร ?